Tweede termijn politieke beschouwingen

Voorzitter,

Afgelopen dinsdag heb ik namens de PvdA fractie een aantal, voor ons belangrijke punten naar voren gebracht.

 

Energieneutraliteit

Het was goed om te merken dat meerdere fracties zich zorgen maken over het tempo waarop concrete stappen richting energieneutraliteit worden gezet. Dat laat zien dat bij iedereen de urgentie van het toewerken naar een duurzame samenleving echt is doorgedrongen. Dat de tijd van praten en plannenmakerij nu echt voorbij is. Vandaar dat de PvdA fractie motie17 dan ook mede indient.

Reikhalzend kijkt mijn fractie dan ook uit naar de uitvoeringsagenda die eind dit jaar klaar moet zijn. We gaan er vanuit dat deze uitvoeringsagenda doorspekt is met concrete acties die op korte en langere termijn kunnen worden uitgevoerd. Hierbij rekenen we er ook op dat de energie barometer van wijlen college Theo Hartjes is opgenomen in de uitvoeringsagenda. Om dit nog eens extra te benadrukken dienen we motie 7 Inzicht in hernieuwbare energie met Winterswijks Belang mede in.

Toch moeten we ook hier een zorg uitspreken. Dinsdag maakte ik reeds de opmerking dat de opgave van de energietransitie nauwelijks is financieel is vertaald in deze begroting.  Naar nu blijkt komt dat doordat de uitvoeringsagenda nog moet komen. Echter, wat zijn dan de financiële consequenties? Die zullen in onze optiek niet klein zijn. Kunt u nu al een doorkijkje geven met het oog op de uitvoeringsagenda die over een maand gereed zal zijn? De Partij van de Arbeid fractie wil graag van de wethouder weten hoe hij dit voor zich ziet. Extra budget voor de uitvoeringsagenda zal tot nog grotere incidentele maar ook tot structurele tekorten leiden, of zie ik dat verkeerd?

 

In dit kader zou ik ook nog even aandacht willen besteden aan het gescheiden inzamelen van afval. De motie (2) die D66 indient over de afvaleilanden ondersteunen we van harte. We stellen hierbij nogmaals de vraag of gescheiden afvalinzameling in de gehele openbare ruimte tot de mogelijkheden behoort. Wil de wethouder hier met de ROVA over in gesprek gaan? Verschillende gemeenten in Nederland doen dit al en het zou toch vreemd zijn dat andere gemeenten wel gelukt is wat tot op heden door de ROVA als onmogelijk wordt geacht. Graag verneemt de PvdA fractie of het college dit wil oppakken.

En er is nog iets dat ons bevreemd. Wanneer we het hebben over ons milieu, ons klimaat…dan hebben we het ook over het opvoeden van onze kinderen. Het is toch vreemd om te merken dat gescheiden afvalinzameling thuis al heel normaal is geworden…En op de plaats waar onze kinderen opgroeien … en waar dus een deel van de opvoeding plaats vindt … geen enkele moeite word gedaan om milieubewust met afval om te gaan? Ik zou de wethouder toch willen vragen om dit onderwerp met de schoolbesturen te bespreken en waar mogelijk afspraken te maken. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan. De fractie hoort graag of de wethouder dit wil oppakken.

 

Energiearmoede

Voorzitter, de Partij van de Arbeid blijft zich zorgen maken over de inwoners met een smalle beurs in een energietransitie waarvan de financiële gevolgen nog niet duidelijk zijn. In het klimaatakkoord staan op dit vlak verschillende opgaven voor gemeenten genoemd. Een transitievisie waarbij de gemeenteraad per wijk een uitvoeringsplan over de alternatieve infrastructuur moet vaststellen is een van de onderdelen. De wethouder sprak dinsdag over een warmtevisie. Doelt de wethouder hiermee op een transitievisie zoals benoemd in het klimaatakkoord of is dit iets heel anders? Of komt dit ook terug in de uitvoeringsagenda?

 

En tot slot…de PvdA fractie begrijpt best dat het lastig is om de kosten van de energietransitie voor mensen met een smalle beurs in beeld te brengen. Toch denken we dat het van belang is om dit goed inzichtelijk te maken. Wellicht kan dit op wijkniveau gemakkelijker inzichtelijk worden gemaakt…bijvoorbeeld met een zoals net aangegeven via een transitievisie.

 

Blij zijn we met de woorden van wethouder Aalderink waarbij onderschreven wordt dat het ambitieniveau van de woningbouwvereniging ondermaats is gezien de klimaatdoelstelling die wij onszelf hebben opgelegd. Daarbij hopen we dat het college op korte termijn een terugkoppeling kan geven van de gesprekken die hierover met de woonplaats zullen worden gevoerd.

 

 

De PvdA is wel in verwarring gebracht door de beantwoording van wethouder Aalderink en wethouder Elferdink. Wellicht kan dit worden opgehelderd. Wethouder Elferdink gaf in zijn beantwoording aan dat er een oplossing wordt gezocht voor mensen met een BKR registratie. Verder zou er geen vangnet komen voor mensen met een smalle beurs. Wethouder Aalderink daarentegen…gaf aan dat er wel gekeken gaat worden naar een vangnet voor mensen met een smalle beurs zonder BKR registratie…en dus ook zonder mogelijkheden om investeringen te financieren. Hoe zit dit nu?

 

Een armoedevrij Winterswijk is denk ik de grootste ambitie dat het college…maar eigenlijk de hele raad nastreeft. Ook de PvdA wil hier zeker haar bijdrage in leveren…dat mag ook worden verwacht van onze partij, die altijd opkomt (en zal blijven opkomen) voor de mensen in het samenleving die het minder goed getroffen hebben. Wel moeten we oppassen dat we niet te lang blijven hangen in ideeën, meten, bedenken, onderzoeken, enz. Anders blijft het bij een ambitie maar komen we niet dichterbij het doel dat we allemaal nastreven. Het meedenken van kinderen in de armoedeopgave is volgens de PvdA fractie een waardevolle toevoeging dus motie 8 kinderen en armoede dienen we derhalve ook mede in.

 

Voorzitter, ik vroeg gisteren naar de stand van zaken mbt de cultuurstrippenkaart. Het antwoord van de wethouder was nogal kort…er wordt aan gewerkt…

Daar kunnen we natuurlijk niets mee. Op de specifieke vragen die wel stelden volgde geen antwoord, maar wellicht kunnen die vanavond alsnog komen.

 

Ik zal de vragen nog even herhalen:

Begrijp ik goed dat het onderdeel cultuur zal worden toegevoegd aan het jeugdsportfonds?

Kunnen we er zeker van zijn dat per 1 januari 2019 gebruik gemaakt kan worden van vergoedingen op het gebied van cultuur?

En hoe zit het dan met cultuurbeleving van volwassenen?

En daaropvolgend…Is het toegezegde haalbaarheidsonderzoek al gedaan? En heeft het overleg met instellingen en organisaties al plaats gevonden?

 

Graag wil ik terug komen op de toezeggingen waarbij ik dinsdag aangaf dat hierbij niet duidelijk is wat nu precies de stand van zaken is. De PvdA fractie is tevreden met de toezegging van onze voorzitter om te komen met een overzicht en een stand van zaken per openstaande toezegging. Toch is de vraag van dinsdag nog niet geheel beantwoord…namelijk…hoelang mogen toezeggen uiteindelijk open blijven staan? Hoe gaan we hier in het vervolg mee om? Het lijkt ons niet de bedoeling om hier een terugkerend thema van te maken.

 

Dan wil ik graag onze moties toelichten:

 

Motie 1 –  Artikel 1 grondwet. Deze motie wordt raadbreed ingediend. We zijn blij met de steun die door iedereen is uitgesproken. De basis van onze samenleving, het gelijkheidsbeginsel, wordt zichtbaar gemaakt voor alle Winterswijkers. De suggestie om in mei 2019 een onthulling te doen nemen wij graag over.

Motie 3 – Uitstekende toegankelijkheid gemeente Winterswijk

Deze motie dienen we in omdat wij vinden dat iedereen het recht heeft om te kunnen deelnemen in onze samenleving. Ik heb het hier niet alleen over fysieke toegankelijkheid, maar ook over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld onze website…is deze begrijpelijk geschreven zodat ook mensen met een verstandelijke beperking er kaas van kunnen maken? Of ons centum…is alles geschikt voor blinden en slecht zienden? Het uitgangspunt is het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag vraagt van gemeenten om samen met de doelgroepen te komen tot een inclusieagenda. Aangezien de wethouder zich hier afgelopen dinsdag nog niet over heeft uitgesproken zijn we benieuwd….maar we verwachten dat het college inclusie hoog op de agenda heeft staan en deze motie zal overnemen.

Motie 5 – Onderzoek naar sanctiemogelijkheden bij het moedwillig overtreden van bouwregels.

We begrepen uit de eerste termijn van het college dat men positief tegenover deze motie staat. Het is goed, voorzitter, dat het thema zal worden aangekaart binnen de Veiligheidsregio. Maar het is ook goed om te kijken welke maatregelen we als gemeente zelf kunnen inzetten om deze overtreders niet weg te laten lopen met een achteraf legalisatie na overtreding van regels. We dienen deze motie dan ook in met de overtuiging dat het college hiermee een steun in de rug krijgt. Moedwillige overtredingen mogen niet beloont worden in de ogen van de PvdA.

Motie 23 – Groene schoolpleinen

Voorzitter dezen motie dienen wij mede in met D66 en Groen Links. De wethouder gaf aan de mogelijkheden voor groene schoolpleinen al te hebben besproken met de schoolbesturen. Hiervoor een compliment van onze kant. We hopen dat er veel scholen zullen zijn die hun kinderen willen laten opgroeien in een gezonde en groene omgeving met ruimte voor creativiteit.

Motie 9 Kinderpardon

Het is voor de PvdA niet te verkroppen dat gewortelde kinderen ons land worden uitgezet omdat de regels voor het kinderpardon zo streng zijn dat bijna geen kind hieraan kan voldoen. Het schadelijke effect dat uitzetting van gewortelde kinderen heeft op kinderen zelf is onaanvaardbaar. De PvdA dient deze motie graag mede in.

Motie 18 Woonruimte voor jongeren en jonge gezinnen in het buitengebied.

We steunen deze motie. We roepen het college wel op om proactief met de woonwensen van jongeren aan de slag te gaan. Ik bedoel hierbij zowel voor jongerenhuisvesting in de kom als in het buitengebied. Huisvesting vinden is voor jongeren echt niet zo gemakkelijk als het lijkt. Het was goed te horen dat er al een aantal initiatieven binnen de scope van de gemeente zijn…zoals dinsdag werd aangegeven, maar we horen graag of de wethouder bereid is om hier extra aandacht aan te besteden.

 

Voorzitter, er is veel gezegd over deze begroting. Over wat er wel en ook over wat er niet instaat. En ook al zijn botsingen uit de politiek niet weg te denken…ik denk dat we allemaal beseffen dat Winterswijk gemaakt wordt door de mensen die er wonen. Uiteindelijk staan we daar als gemeenteraad ook voor…samen, ieder met zijn eigen accenten, voor Winterswijk.

Ik dank u wel.